عوامل موثر در طراحی تابلو مغازه

رنگ

رنگها در صنعت تابلو سازی

يكی از مهم ترين مباحث  درتابلو سازی مبحث رنگها می باشد و می توان انتخاب رنگ را از مهترين پارامترها برای اين حرفه دانست . به همين دليل بر آن شديم به کمک مقاله پیشرو نکاتی را ذکر نمائیم.

ادامه

نکات

نکات قابل توجه

بررسی برخی از عوامل خاص که در زیبائی یک تابلو تاثیر خواهند داشت.

ادامه

Font

فونت در صنعت تابلوسازی

يكي از مهمترين عناصر در تابلوسازی، رسم الخط و به عبارت امروزه ، نوع فونت به حساب مي آيد. 

ادامه