تابلوتبلیغات محیطی (بیلبورد)حروف برجسته تک پایه

تابلوتبلیغات محیطی (بیلبورد)حروف برجسته تک پایه

ساخت تابلو اطلاع رسانی بین شهری به صورت تک پایه و تابلو حروف برجسته

تابلو تبلیغات محیطی حروف برجسته

تابلو تبلیغات محیطی حروف برجسته

نمونه تابلوبیلبورد حروف برجسته با کاربری اطلاع رسانی(ورودی شهرها)

تابلو تبلیغات محیطی (بیلبورد)فرهنگی

تابلو تبلیغات محیطی (بیلبورد)فرهنگی

نمونه تابلو بیلبورد حروف برجسته با کاربری فرهنگی

تابلو بیلبورد تی

تابلو بیلبورد تی

نمونه تابلو تی بیلبورد بدون روکش فلکس یا بنر

تابلو بیلبورد المان شهری

تابلو بیلبورد المان شهری

نمونه ای از نماد یا المان شهری محسوب میگردد

تابلو بیلبورد فلکسی

تابلو بیلبورد فلکسی

زمان نصب تابلو بیلبورد فلکسی شرکت پگاه(بلوار آزادگان شاهین شهر)

تابلو تبلیغات محیطی فرهنگی

تابلو تبلیغات محیطی فرهنگی

نمونه دیگر از تابلو بیلبورد با کاربری فرهنگی

تابلو تبلیغات محیطی همرا با پایه

تابلو تبلیغات محیطی همرا با پایه

زمان نصب تابلو بزرگ حروف برجسته به همراه پایه

تابلو تبلیغات بین جاده ای

تابلو تبلیغات بین جاده ای

تبلیغات بین جاده ای ذوب آهن اصفهان

تابلو تبلیغاتی سیمان سپاهان

تابلو تبلیغاتی سیمان سپاهان

تبلیغات بین جاده ای کارخانه سیمان سپاهان

تابلوتبلیغات محیطی دوپایه

تابلوتبلیغات محیطی دوپایه

نمونه دیگر از تابلو بیلبورد با کاربری فرهنگی

تابلو تبلیغات محیطی فرهنگی

تابلو تبلیغات محیطی فرهنگی

تابلو تبلیغات  محیطی فرهنگی قرانی

تابلو تبلیغات محیطی (بیلبورد بزرگ)

تابلو تبلیغات محیطی (بیلبورد بزرگ)

بیلبورد با کاربری فرهنگی در جاده های بین شهری

تابلوهای تبلیغاتی محیطی

تابلوهای تبلیغاتی محیطی

نمونه کارهای تابلوهای بیلبورد