تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی

ساخت تابلو اطلاع رسانی بین شهری بصورت تک پایه و حروف برجسته

تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی

نمونه بیلبورد حروف برجسته با کاربری اطلاع رسانی

تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی

نمونه تابلو بیلبورد حروف برجسته با کاربری فرهنگی

تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی

نمونه تابلو تی بیلبورد بدون روکش فلکس یا بنر

تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی

نمونه ای از نماد یا المان شهری محسوب میگردد

تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی

زمان نصب تابلو بیلبورد فلکسی شرکت پگاه

تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی

نمونه دیگر از تابلو بیلبورد با کاربری فرهنگی

تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی

زمان نصب تابلو بزرگ حروف برجسته به همراه پایه

تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی

تبلیغات بین جاده ای ذوب آهن اصفهان

تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی

تبلیغات بین جاده ای کارخانه سیمان سپاهان

تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی

نمونه دیگر از تابلو بیلبورد با کاربری فرهنگی

تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی

بیلبورد با کاربری فرهنگی در جاده های بین شهری

تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی

نمونه کارهای تابلوهای بیلبورد