در اين بخش براي تخمين قيمت ،عددي كه شما  بايد وارد كنيد مقدار عددي است كه  از حاضلضرب طول  در عرض زمينه  با واحد سانتي متر بدست مي آيد...بعنوان مثال:يك تابلو 2.5 متري در 1 متري ازحاصلضرب 250 سانتيمتر در 100سانتيمتر بدست ميِ آيد كه عدد مورد نياز ما  25000 مي باشد

انواع تابلو فلکسی
نوع تابلو فلکس خود را انتخاب کنید
انتخاب
آیتم های مشترک و متفرقه تابلوهای فلکسی
انتخاب
 
مجموع کل
ریال
0.00
 

تابلو سازی