در تمام موارد اين بخش براي تخمين قيمت ،تنها عددي كه شما  بايد وارد كنيد مقدار عددي است كه  از حاضلضرب طول  در عرض زمينه  با واحد سانتي متر بدست مي آيد...بعنوان مثال:يك تابلو 2.5 متري در 1 متري ازحاصلضرب 250 سانتيمتر در 100سانتيمتر بدست ميِ آيد كه عدد مورد نياز ما  25000 مي باشد

انواع بكگراند يازمينه براي تابلو
هزينه هاي مشترك و متفرقه نماي زمينه تابلو
انتخاب
انواع زمينه چوب
انتخاب
انواع نماي كامپوزيت
انتخاب
مجموع کل
ریال
0.00
 

تابلو سازی