مطالب این بخش برای آن دسته از دوستانی مفید خواهد بود که قصد دارند انواع تابلوهای تبلیغاتی را بصورت جامع وتفکیک شده آشنا شوند